جزئیات پروژه:

  • تاریخ:

     مرداد ۲۲, ۱۳۹۲

  • مشتری:

     جشنواره خوشبختی سرای ابریشم

  • وظیفه

     دومین جشنواره سرای ابریشم یک خانواده را صاحب خودروی 206 نمود و به این وسیله موجی از شادی را نصیب آن خانواده نمود

دومین جشنواره سرای ابریشم یک خانواده را صاحب خودروی ۲۰۶ نمود و به این وسیله موجی از شادی را نصیب آن خانواده نمود