گفتگو با مدیر عامل سرای ابریشم در باشگاه تغییر و تحول فردی

گفتگوی سادات اعلایی با صاحبان ایده وعمل در باشگاه تغییر و تحول فردی، دکتر محمد مهدی روحانی ، مدیرعامل توانمند بزرگترین بازار فرش ایران سرای ابریشم.

دومین نشست صمیمانه ،گفتگوی سادات اعلایی با صاحبان ایده و عمل در باشگاه تغییر و تحول فردی، دکتر محمد مهدی روحانی ، مدیرعامل توانمند بزرگترین بازار فرش ایران، سرای ابریشم.