سرای ابریشم به منظور ارج نهادن به مشتریان و دسترسی آسان به واحدها و فروشگاه های مستقر در این مجتمع، اقدام به معرفی واحدهای طبقه منفی یک این مجتمع کرده است. واحدهای مستقر در طبقه منفی یک شامل واحدهای زیر است:

فرش زمرد کاشان

فرش زمرد کاشان

واحد ۱

فرش اکباتان

فرش اکباتان

واحد ۲

فرش اسپادانا

فرش اسپادانا

واحد ۳

فرش مرینوس

فرش مرینوس

واحد ۴ - ۵ -۶

ساوین

ساوین

واحد ۹

فرش تهران

فرش تهران

واحد ۱۰

نگین زمرد مشهد

نگین زمرد مشهد

واحد ۱۱

فرشینه

فرشینه

واحد ۱۲

فرش خوب

فرش خوب

واحد ۱۳

فرش آسایش

فرش آسایش

واحد ۱۴

پالاز موکت

پالاز موکت

واحد 15

پتوی گلبافت

پتوی گلبافت

واحد 15

ظریف مصور

ظریف مصور

واحد 15