واحدهای فروشگاهی موجود در طبقه اول بزرگترین بازار فرش ماشینی و تابلوفرش ایران شامل فروشگاه های زیر است.

قالی سلیمان

قالی سلیمان

واحد ۲۶ - ۲۷ - ۲۸

فرش مشهد

فرش مشهد

واحد ۳۴

فرش پاتریس

فرش پاتریس

واحد ۳۶

فرش دیبا

فرش دیبا

واحد ۳۸

فرش وزرا

فرش وزرا

واحد ۳۹